Pradinis > Apie projektą

Apie projektą

Kauno technologijos universitetas (projekto vykdytojas) kartu su projekto partneriais: Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Fizinių ir technologijos mokslų centru, Lietuvos inovacijų centru, KTU regioniniu mokslo parku, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, įgyvendina projektą „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas– sukurti tikslinių grupių gebėjimo perduoti žinias ir technologijas tęstinio ugdymo pagrindus. Šiame procese labai svarbu perimti užsienio šalių patirtį ir turėti galimybę praktiškai susipažinti su esamais žinių ir technologijų perdavimo modeliais. Numatyta, kad projekte aktyviai dalyvaus Lietuvos partneriai, ir tai leis sukurti Lietuvai tinkamą optimalų žinių ir technologijų perdavimo modelį.

Bendra projekto vertė – 3.500.000,00 Lt (virš 1.000.000,00 Eur).

Projektas finansuojamas pagal: 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1 –ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: pradžia– 2012 02 01, pabaiga – 2014 01 31.

Projekto tikslinė grupė – II ir III pakopų studentai, mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, asociacijų nariai ir darbuotojai, viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojai.

Projekto veiklos turinys. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos stokoja sisteminio požiūrio į žinių ir technologijų perdavimo (ŽTP) procesą. Jose dažniausiai nėra struktūrinių padalinių, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą. ŽTP procesas vyksta neorganizuotai, neatitinka tarptautinės praktikos, jo mastas yra nepakankamas. Kompetencijos stokoja ne tik už žinių ir technologijų perdavimą atsakingi darbuotojai (ŽTPD), bet ir mokslininkai bei tyrėjai (MT). Gebėjimams stiprinti bus taikomi inovatyvūs andragogikos metodai, mokymo procesas vyks patrauklioje aplinkoje, nedidelėse grupėse, ir tai užtikrins jo interaktyvumą. Svarbu sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui, tarpasmeninės tinklaveikos formavimosi procesui. Išskirtinis projekto bruožas yra tai, kad, be teorinio žinių perteikimo seminaruose, numatyta įgytas žinias taikyti praktikoje – įgyvendinti žinių ir technologijų perdavimo projektus ir surengti geriausių projektų konkursą. Šiame procese aktyviai dalyvaus ir naujieji žinių ir technologijų perdavimo projektą vykdantys darbuotojai. Projekto vykdymo metu mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse bus paskelbtas jų taikomojo pobūdžio kompetenciją iliustruojantis modulis bei sukurtos sąsajos su tarptautiniais inovacijų plėtros tinklais. Tai sudarys sąlygas verslui lengviau rasti reikiamą kompetenciją bei sustiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą.